Закон за притежание, носене и употреба на Пневматично

Статус
Заключена за публикации

cdman

Администратор
ЗАКОН ЗА ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Качвам закона в doc файл към този пост , най-отдолу има пълния текст на закона и като страница.

ВАЖНО: Закона ЗА ОБВВПИ има няколко редакции през 2012г. Макар че те не касаят пряко ВО - все пак слагам линк към пълният текст с промените: http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135696097

Ето и най важните цитати: (извадени от civilian)

Извадки от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, Обн. Държавен вестник, брой: 73/ 17.09.2010 г.

Чл. 4. (1) Оръжия по смисъла на този закон са огнестрелни и неогнестрелни оръжия.
(5) Неогнестрелни оръжия са пневматични и газови и сигнални оръжия.

Чл. 7. (3) Боеприпаси за пневматично оръжие са твърди метални предмети (сачми) с различна конфигурация и калибър.

Чл. 11. (1) В Министерството на вътрешните работи се изгражда и поддържа единен автоматизиран регистър за дейностите по този закон.
(2) Регистърът по ал. 1 представлява информационен фонд по смисъла на Закона за Министерството на вътрешните работи и съдържа:

6. идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, идентификационни данни на взривните вещества и категорията на пиротехническите изделия, включени в издадените разрешения, както и данни за вида, марката, калибъра и серийния номер на пневматичните и на газовите и сигнални оръжия;

Чл. 26. (3) Лицата, получили разрешение за производство на неогнестрелни оръжия, нанасят върху основен компонент на оръжието модел, калибър, сериен номер и година на производство.

Чл. 43. Лицата, получили разрешение за търговия, могат да търгуват със:
1. други лица, които са получили разрешение за търговия;
2. лица, получили разрешение за производство;
3. лица, които са получили разрешение за придобиване по реда на глава четвърта;
4. лица по чл. 54 - за неогнестрелни оръжия.

Глава четвърта
ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, НА ОРЪЖИЯ, НА БОЕПРИПАСИ И НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Чл. 54. (1) Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, физически и юридически лица, регистрирани като търговци по реда на Търговския закон, и юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са длъжни в 14-дневен срок след придобиване на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да уведомят писмено началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.
(2) Когато лицата по ал. 1 са придобили оръжие по ал. 1 в друга държава членка, те са длъжни в 4-месечен срок след придобиването да уведомят началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.
(3) Когато физическо лице внася и/или изнася притежавано от него неогнестрелно оръжие и боеприпаси за него, е длъжно да го декларира на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП).
(4) Началникът на съответното РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице издава удостоверителен документ за извършеното уведомление по ал. 1 и 2.

Чл. 55. Лице, което продаде или дари на друго лице притежаваното от него газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула, или го замени, е длъжно в 7-дневен срок от прехвърлянето да уведоми писмено началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.

Чл. 58. (6) Физически лица, които не са навършили 18 години, не могат да придобиват и носят неогнестрелно оръжие.

Чл. 60. (1) Забраняват се:
1. откритото носене на оръжие на обществени места, освен при осъществяване на охранителна дейност;
2. съхранението и носенето на оръжия за спортни и за културни цели с патрон в цевта или в барабана;
3. носенето и употребата на оръжие и боеприпаси:
а) на политически, синдикални и културни мероприятия;
б) на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие;
в) в обществени заведения за хранене и увеселение;
г) в молитвени домове, храмове и манастири;
д) в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в социални домове;
е) при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества;
4. придобиването, съхранението, носенето и употребата на саундмодератори за оръжия;

Глава пета
ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ, ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ
Раздел I
Транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България

Чл. 99. (5) Не се изисква разрешение за транспортиране на боеприпаси за неогнестрелно оръжие.

Чл. 120. (3) Не се изисква разрешение за транспортиране на боеприпаси за неогнестрелни оръжия по реда на този раздел.

Чл. 125. (3) Не се изискват разрешения за транспортиране с цел внос и/или износ на боеприпаси за неогнестрелно оръжие.

Чл. 129. (3) Не се изисква разрешение за транзитен превоз на боеприпаси за неогнестрелни оръжия.

Чл. 178. (1) Който не спази срока по чл. 54, ал. 1, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или имуществена санкция в размер 1500 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което не спази срока по чл. 54, ал. 2.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 3000 лв.
Чл. 179. (1) Който не изпълни задължението си по чл. 55, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или имуществена санкция в размер 1500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 3000 лв.

Чл. 181. (1) Който допусне малолетно или непълнолетно лице да употребява оръжия и боеприпаси в стрелбище без писмено съгласие на законните му представители, се наказва с глоба в размер 1000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 2000 лв.
Чл. 182. (1) Който допусне лице, ненавършило 18 години, да придобие или носи неогнестрелно оръжие, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или с имуществена санкция в размер 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 4000 лв. и отнемане на разрешението за търговия за срок до една година.
Чл. 183. (1) Който изгуби взривни вещества, оръжие, боеприпаси или пиротехнически изделия и не уведоми незабавно за това органите на МВР, се наказва с глоба в размер 2000 лв. и/или с имуществена санкция в размер 5000 лв.
(2) Който намери взривни вещества, оръжие, боеприпаси или пиротехнически изделия и не уведоми незабавно за това органите на МВР и/или наруши местоположението им, се наказва с глоба в размер 1000 лв.
Чл. 184. (1) Който носи и/или употребява оръжия и боеприпаси при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества, установена по реда на Закона за движението по пътищата, се наказва с глоба от 500 до 3000 лв. и отнемане на разрешението за срок до една година.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба от 3000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението за срок до две години.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:

6. „Видоизменяне“ е всяка техническа операция, водеща до съществена промяна на основните характеристики на оръжието, както и на основните му компоненти и части.

17. „Идентификационни данни на неогнестрелни оръжия“ са вид, модел, калибър, сериен номер, име на производителя, година на производство.
18. „Идентификационни данни на боеприпаси за неогнестрелни оръжия“ са вид, калибър, име на производителя, държава на производство и година на производство.

24. „Пневматично оръжиe“ е техническо средство, което чрез използване енергията на сгъстени газове може да изхвърля сачми, имащи дулен пробег, които получават целенасочено движение и причиняват механично поразяване на целта.

27. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателно постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 10. Лица, чиято дейност се състои в производство или търговия с неогнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, в срок до 6 месеца от влизането в сила на закона предприемат действия за получаване на съответните разрешения.
§ 11. Лицата, придобили неогнестрелни оръжия (газово и сигнално оръжие или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула) до влизането в сила на закона, ги декларират пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в срок до една година от влизането му в сила.Ето пълния текст на закона
 

Attachments

  • ZOBVVPI_17092010.doc
    548.5 KB · Прегледи: 498

cdman

Администратор
Днес има някакво раздвижване - но не виждам документ по въпроса , дали това няма да е чаканият правилник за прилагане ?

http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3426900

Правителството прие нова наредба, в която са регламентирани правилата за извършване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ОБВВПИ), и за осъществяване на контрола над тях в и от въоръжените сили, предаде репортер на БГНЕС. Съгласно Наредбата това са дейностите по придобиване, съхраняване, отчет, транспортиране, технически прегледи, обслужване, ремонт, изпитвания, снемане от употреба, утилизация, унищожаване и търговска реализация на излишни ОБВВПИ. Посочено е, че взривните вещества и боеприпасите се съхраняват в специално определени складове и бази извън населените места, а ремонтът и унищожаването им се извършват в специализирани места – цехове, полигони и подривни площадки, отговарящи на всички изисквания за взривна и пожарна безопасност. С цел осигуряване на завишен контрол по отношение на отчетността на ОБВВПИ са посочени и нивата, на които тя ще се води – по места, на тактическо, оперативно и стратегическо ниво. В началото на всяка година отчетните нива ще изготвят съответните доклади до старшата инстанция и ще се провежда годишно сверяване на наличностите и движението на ОБВВПИ. На тактическо ниво сверяването на извършва пряко на всеки 3 месеца. Дейностите по утилизация и унищожение ще се извършват при спазване на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, като изрично се препраща и към изискванията за безопасност, охрана и опазване на околната среда. По отношение на търговската реализация на ОБВВПИ е предвидено постояннодействаща комисия да определя началните продажни цени. Приетото днес правителствено постановление отменя Наредбата от 2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и контрола над тях в Министерството на отбраната. Новият документ ще допринесе за снижаване на рисковете, които произтичат от вида и количествата ОБВВПИ, съхранявани във въоръжените сили, в условията на оптимизиране на структури и персонал в съответствие с Бялата книга за отбраната. /БГНЕС /
 

civilian

Потребител
Не е за нас:

НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на Република България
Приета с ПМС № 278 от 30.11.2010 г., обн., ДВ, бр. 96 от 7.12.2010 г., в сила от 7.12.2010 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ОБВВПИ) и контролът над тях във и от въоръжените сили на Република България, наричани по-нататък "въоръжените сили".
 

sharpbg

Потребител
Колеги ето на какво попаднах из онзи ден ровейки из интернет,понеже след приемането на този закон остават доста въпросителни и се надявам с материала по-долу да внеса малко повтарям малко яснота по въпроса. ;) :)

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=659857
 

andro

Потребител
Някой който вече е направил въпросното уведомление -Трябва ли да се носи оръжието в управлението .На мен ми казаха,че трябвало да се сверят номерата.
 

st_beer

Редовен Потребител
andro написа:
Някой който вече е направил въпросното уведомление -Трябва ли да се носи оръжието в управлението .На мен ми казаха,че трябвало да се сверят номерата.
Според това което чета за всеки град си е различно. Аз като ходих да уведомя за моята дадох само един документ направен от мен и попълнен и копие от сертификата. Пушка не са ми искали да нося. Взе си го човека и го прибра в една папка. Каза че все още не знаят какво точно ще се прави. Питах нещо дължа ли? Не ми взеха и пари.
Ако имало някакво развитие на нещата щели да ми се обадят по телефона да отида да си вземам каквото трябва като се реши какво и как ще правят и издават. За сега няма все още нищо и те не знаят какво да правят точно все още.
Ето това направих и попълних (само допълнително сложих и телефон ):
490438.jpg
 

kid

Редовен Потребител
ФТКС
Моят докумен е подобен...
Не съм давал копие от сертификата.
Не са ми искали да нося пушката.
Не съм плащал нищо.
 

ivofox

Редовен Потребител
Това представлява уведомението,което ще ви дадът от полицията.Ходих един път уведомих ги ,и ми казаха след 20 дни да ида пак.Утидох след един месец и ми поискаха да занеса пушката да сравнът номера,занесох е и след това чаках една седмица да ми издадът удостоверение.
Надявам се ,че съм бил полезен,даните са променени на бележката :cheers:


ПРОЦЕДУРАТА Е НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНА
 

Attachments

  • deee.jpg
    deee.jpg
    861.2 KB · Прегледи: 860

Tiger

Новодошъл
В петък регистрирах моята ПСП в служба КОС Варна. В съседната стая се изготвят документите.
Там работят две млади момичета. На едното платих два и петдесет, на другото два и четиридесет и с
бумагите и пушката /задължително в калъф или куфар/ се явих пред съответното служебно лице.
Удостоверението се получава след десет дена.
Поздрави от Варна
 

ангел иванов

Потребител
Чл. 178. (1) Който не спази срока по чл. 54, ал. 1, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или имуществена санкция в размер 1500 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което не спази срока по чл. 54, ал. 2.
(3) При повторно нарушение по ал. 1 и 2 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 3000 лв.
Чл. 179. (1) Който не изпълни задължението си по чл. 55, се наказва с глоба в размер 500 лв. и/или имуществена санкция в размер 1500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба в размер 1000 лв. и/или имуществена санкция в размер 3000 лв.
 

big_dragon

Редовен Потребител
dinkata написа:
А той срока не е ли до края на годината или не съм разбрал пак ? :eek:


Обн. Държавен вестник, брой: 73/ 17.09.2010 г.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ§ 11. Лицата, придобили неогнестрелни оръжия (газово и сигнално оръжие или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула) до влизането в сила на закона, ги декларират пред началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице в срок до една година от влизането му в сила.
Срока е до септември месец 2011г, до една година след приемане на закона.
Нека да не чакаме последниат ден и след това да се оплакваме от опашки......
 

братушка

Редовен Потребител
Така и не разбрах как констатираха "до" или "над" 24Дж е пушкалото?
Дадоха ли някакъв коментар по въпроса?
В документа ще пише ли колко Дж е пушкатра или само че е повече 24Дж? И дали ще пише нещо въобще по въпроса, че започвам да се съмнявам вече?
 

lynx

Редовен Потребител
Още няма яснота.
Във всяка местна служба КОС си правят каквото си искат по тяхно усмотрение и не са еднакви изискванията във всички градове.
 

Бочко

Редовен Потребител
ФТКС
praetorian написа:
Друг основен проблем е, че се изисква фактурата за закупуване на дивайса.Помолих ги да ми посочат по силата на кой закон съм длъжен да я пазя? :exclaim:Вдигнаха рамене само и ми казаха, че без нея не става.Да си бера кахъра - търси, вика, обръщай - намери я.Точка по въпроса :wall: :wall: :wall:

Отиваш в деловодството и пускаш "ЗАЯВЛЕНИЕ" или "ДЕКЛАРАЦИЯ".
Описваш това, което искаш да декларираш и искаш входящ номер.
Ако искат после да те "гонят".
 

vanko

Редовен Потребител
praetorian написа:
Друг основен проблем е, че се изисква фактурата за закупуване на дивайса.

Аз фактури и за двете си пушки,нямам! Едната е самоделка,при това без номера :) нередовен съм от всякъде :-\ Но пък имам договор за покупко-продажба и ако се запънат ??? май ще хващам гората :D
 

mitaka

Потребител
Преди седмица си вземах уведомлението . Не са ми искали фактура но платих 4 лв , искаха да им занеса пушката и снимка паспортен формат Гледаха , цъкаха , накрая написаха серийния номер и с това се приключи всичко . Така стоят нещата във Варна .
 

qtex

Потребител
И като се споменаха парички... То дето се вика ма*ната им на тия 2,50 или 5 лева дето трябва да се дават сега за нещо. А защо ли ми се струва, че цялото това упражнение по регистрация се прави, за да може след 1-2 год. да променят закона пак и да въведат някаква такса (може би еднократна) за всички, които притежаваме този вид оръжие.
 
A

Anonymous

Гост
Те такива съмнения се появиха отдавна във форума. Не си единствен, който го гони параноята. :D
И нищо чудно да си прав, тъй като в момента държавата се издържа само от такси и глоби.
 

andi

Редовен Потребител
Има срок още 9 месеца , няма правилник - кои за къде се е разбързал ?
Явно не сте запознати с явлението "косаджия" и прословутата им "компетентност" !
А ако имате нещо наум за да бързате , послушаите Фатален (не само за това де) - декларация направо в деловодството , входящия номер в куфара и много "усмивки" на умните подчинени на ЦЦ :quiet: :quiet: :quiet:
 
Статус
Заключена за публикации
Нагоре