БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЙЛД ТАРГЕТ - ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

shooter

Потребител
Колеги,

радвам се, че имам възможността да ви уведомя, че

"БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЙЛД ТАРГЕТ"

Е ВЕЧЕ ФАКТ С РЕШЕНИЕ № 49 НА РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД


Смятам че, от тук нататък ще имаме много работа
по установяване на контакти с европейските и международни организации по ФТ
като първа задача
като разбира се и още много други :

- определяне календара на срещите и състезанията на асоциацията
- определяне на единни правила / хармонизирани с международните такива / за състезанията, които ще провежда асоциацията
- единни правила за безопасност на срещи и състезания
и много други въпроси свързани с организацията ни


Моля за вашето мнение за членския внос през тази година, както и за размера на първоначалната вноска - това са въпроси от компетенцията на Общото събрание на асоциацията, но ми се иска да ги обсъдим предварително в този форум !

Моля също така да напишете вашите мнения и идеи относно бъдещата работа на асоциацията.


ПП. Моля модераторите да сложат темата в началото на раздела
 

shooter

Потребител
УСТАВ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЙЛД ТАРГЕТ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1) Българската асоциация по фийлд таргет е доброволно сдружение с нестопанска цел в частна полза, наричано за краткост в текста на устава БАФТ или „АСОЦИАЦИЯТА”.
(2) Наименованието на асоциацията може да се изписва и на аглийски език по следния начин: “BULGARIAN FIELD TARGET ASSOCIATION”.
(3) Седалището и адресът на управление на асоциацията са:Русе, ул.”Белоградчик”№7
(4) Асоциацията има кръгъл печат, с надпис отстрани на наименованието му, а средата – на населеното място, където е седалището му, и емблема на асоциацията.
(5) Всяко писмено изявление от името на асоциацията трябва да съдържа нейното наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и БУЛСТАТ номер.
(6) Дейността на БАФТ се финансира от приходи от встъпителни вноски, членски внос, издателска дейност, спонсорства и дарения, други.
(7) Асоциацията може да има регионални групи. Упълномощено лице от групата представлява асоциацията за дейността и в региона.
() Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като приходите се използват за постигане на определените в устава цели.
(9) Асоциацията се учредява без срок.

ГЛАВА ВТОРА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2 Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в насърчаване на нови спортни дисциплини, основаващи се на пневматично оръжие.

ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ

Чл. 3. (1) Основни цели на Асоциацията са:
1. Организиране на състезания по фийлд таргет (стрелба с пневматично оръжие по падащи мишени, която се провежда на открито), както и други видове любителски състезания с пневматично оръжие;
2. Организиране на национални и регионални срещи на членове и симпатизанти на БАФТ.
3. Да разпространява и използва международно утвърдените стандарти на поведение и добри практики за безопасно боравене с пневматично оръжие при провеждане на състезания и подготовката за тях .
4. Да създава единни правила за състезанията по фийлд таргет, позволяващи на участниците да се състезават при равни условия с тези на чуждестранните състезатели по фийлд таргет;
5. Представителство и защита на личните и дружествените права и интереси, произтичащи от членството в БАФТ в страната и чужбина.

(2) Средства за постигане на целите на Асоциацията:
1. Създаване на организация за провеждане на стрелкови състезания, регионални и национални срещи на членове на БАФТ и симпатизанти;
2. Определяне регламентите и съставите на отборите за любителски състезания с пневматично оръжие и първенства, които организира самостоятелно или в които участва;
3. Сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина;
4. Информационна дейност чрез поддържане на собствени публични медии, с предмет - съответстващ на предмета на дейност на сдружението;
5. Въвеждане на единни правила за безопасност при провеждане на състезания и подготовката за тях и срещите на БАФТ;
6. Стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, приходите от която се използват за постигане на определените в устава цели;

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ

Чл. 4. (1) Върховен орган на асоциацията е общото събрание.
(2) Управителен орган на асоциацията е управителният съвет.

Общо събрание

Чл. 5. Общото събрание се състои от всички членове на асоциацията.

Права на общото събрание

Чл. 6. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава;
2. приема други вътрешни актове;
3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
4. приема отчета на УС за новоприетите членове и изключва членове на Асоциацията;
5. взема решение за създаване и закриване на групи по региони и определя регионалните пълномощници на асоциацията, като се съобразява с желанията и предложенията на участиците в групата;
6. взема решение за участие в други организации;
7. взема решение за преобразуване или прекратяване на асоциацията;
8. приема основните насоки и програма за дейността на асоциацията;
9. приема бюджета на асоциацията;
10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски за членовете физически и юридически лица;
11. взема решение относно разпореждане с недвижимо имущество на асоциацията;
12. приема годишния отчет за дейността на Асоциацията;
13. отменя решения на другите органи на асоциацията, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на асоциацията;
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11, 12 и 13 не могат да се възлагат на други органи на асоциацията.
(3) Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на асоциацията.
(4) Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(5) Решенията на органите на асоциацията, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на асоциацията или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Свикване на общото събрание

Чл. 7. (1) Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на асоциацията. Ако в последния случай управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на асоциацията по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(3) Покана се извършва чрез публикуване на съобщение в сайта на асоциацията и чрез поставяне на писменно обявление в сградата, където се намира управлението на асоциацията, най-малко петнадесет дни преди насрочения ден .

Кворум

Чл. 8. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Гласуване

Чл. 9. (1) Всеки член на общото събрание има право на един глас.
(2) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване не се допуска.

Вземане на решения

Чл. 10. (1) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл. 6, ал.1, т.1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Управителен съвет

Чл. 11. (1) Управителният съвет се състои от пет лица - членове на асоциацията и включва в състава си и председателя. Юридически лица, които са членове на асоциацията, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на асоциацията. Членовете на управителния съвет се избират за срок от две години. Първият управителен съвет организира регистрацията на асоциацията и свиква общо събрание за избор на ръководство.
(2) Управителният съвет се ръководи от председател, който се избира от общото събрание на асоциацията.
(3) В случай, че след изтичане на мандата още не е избран и вписан по надлежвия ред нов УС, членовете на стария УС, включително председателя, продължават да изпълняват правомощията си до вписването на нов УС.

Правомощия на управителния съвет

Чл. 12. Управителният съвет:
1. представлява асоциацията, определя обема на представителната власт на отделни негови членове, както и тази на упълномощените лица от регионалните групи ;
2. подготвя дневния ред и осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на асоциацията при спазване изискванията на устава и решенията на ОС;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание годишен отчет за дейността на асоциацията;
6. определя реда и организира извършването на дейността на асоциацията, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на асоциацията;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
9. може да взема решение на представителната власт на председателя, като определя обема и.
10. изпълнява задълженията, предвидени в устава;
11. определя експерт-счетоводител в предвидените в ЗЮЛНЦ случаи.
12. във връзка с целите на асоциацията може да упълномощава отделни лица известни в средите на любителите на пневматично оръжие, да представляват БАФТ при организиране на мероприятия в региони, в които няма създадени групи на членове на асоциацията;
13. създава и поддържа връзките на Асоциацията с други подобни организации и с обществеността.
14. взима решения за създаване на комисии на асоциацията.
15. изпълнява и други функции с оглед постигане целите на асоциацията.
16. взема решения по молбите за членство в БАФТ и изготвя списъка с новоприетите членове, който представя на ОС.
17. изготвя предложения за изключване на членове на Асоциацията и ги внася в ОС.

Представителна власт

Чл.13 Асоциацията се управлява и представлява от Управителния съвет, заедно и поотделно. УС може да упълномощи председателя с тези функции, като определи обема на представителната му власт.

Председател

Чл. 14 (1)Председателя оглавява УС и представлява него и асоциацията пред институциите и обществото, в случай на взето решение по чл.13 от устава. Той се избира от Общото събрание за срок от две години. Председателя е член на УС.
(2) Председателя има следните правомощия:
1. Свиква заседанията на УС
2. Координира работата на УС
3. Извършва и други дейности, възложени му от ОС и УС

Заседания на управителния съвет

Чл. 15. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на трима от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват четирима неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.23, ал.2 и чл.12, т.3 и 6 - с мнозинство от всички членове.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Предсрочно освобождаване на член на Управителния съвет

Чл. 16. Всеки член на УС може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с решение на ОС, ако:
1. важни съображения, свързани с дейността на Асоциацията, наложат това;
2. възникнат законови пречки за участието му в УС;
3. системно не изпълнява задълженията си, произтичашти от настоящия устав или извърши заканонарушения или други дейности, уронващи престижа на Асоциацията;
4. при подаване на оставка пред УС;

ГЛАВА ПЕТА
ЧЛЕНСТВО

Чл. 17. (1) Членуването в асоциацията е доброволно.
(2) Всеки член има право да участва в управлението на асоциацията, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му.
(3) Всеки член е длъжен да прави имуществени вноски
(4) За задълженията на асоциацията членът отговаря до размера на предвидените в устава имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на асоциацията.
(5) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права от страна на юридическо лице може да бъде предоставено на определено за целта лице.
(6) Приемането на член на асоциацията става с писмено заявление, отправено до управителния съвет, съпроводено с декларация от кандидата, че приема целите и задачите на асоциацията и се задължава да спазва устава й, както и документ за внесена встъпителна вноска и членски внос за първата година. При кандидатстване за членство от страна на юридическо лице, към документите се прилагат и удостоверение за актуално състояне и решение на компетентния орган за кандидатстване.
(7) Решение за приемане на нови членове се взема от УС и се одобрява от ОС на следващото заседание.
() Председателят на управителния съвет уведомява писмено кандидатите за решението на общото събрание и издава удостоверение за членство.

Чл.18. (1) Всички членове на асоциацията заплащат:
1. встъпителна вноска - еднократно при постъпването им асоциацията
2. годишен членски внос, който се заплаща изцяло и предварително до края на месец март на текущата година.
3. Намален членски внос заплащат редовно учащите се в средните и висши учебни заведения, членовете мъже над 65 години и жени над 60 години и инвалидите.

Прекратяване на членството
Чл. 19. (1) Членството се прекратява:
1. с едностранно волеизявление до УС на асоциацията;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключването;
4. с прекратяването на асоциацията;
(2) Решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо:
1. При невнасяне установените имуществени вноски за повече от една година или системно неучастие в дейността на асоциацията.
2. При неизпълнение на задължения произтичащи от устава, от решения на Общото събрание или на УС.
3. Когато с действия или бездействия уронва престижа на Асоциацията и пречи за постигане на целите и;
4. При прекратяване на членството направените имуществени вноски не подлежат на възтановяване;

ГЛАВА ШЕСТА
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ВОДЕНЕ НА КНИГИ

Чл. 20 Асоциацията води книги за протоколи от заседанията на ОС. Лицето водило протокола, удостоверява и отговаря за верността на съдържанието му.
Чл. 21 Асоциaцията изготвя годишен доклад за дейността си, който съдържа следните данни относно:
- oсъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати.
- размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства
- финансовия резултат

ГЛАВА СЕДМА
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 22. (1) Асоциацията се прекратява с решение на общото събрание на членовете й.
(2) Решение на Окръжния съд в предвидените от ЗЮЛНЦ случаи.

Ликвидация

Чл. 23. (1) При прекратяване на асоциацията се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

Имущество след ликвидация

Чл. 24. (1) Разпределянето на останалото след удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва с решение на общото събрание, поравно между членовете. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.
(2) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 1 с изключение на дължимото им възнаграждение.
(3) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1, отговарят за задълженията на асоциацията до размера на придобитото.

Заличаване на асоциацията

Чл. 25. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на асоциацията от окръжния съд по седалището на асоциацията.
Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЙЛД ТАРГЕТ, състояло се на 07.04. 2009 г. в гр. Русе, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.
 

shooter

Потребител
До: Управителния съвет
на Българска асоциация по фийлд таргет

ЗАЯВЛЕНИЕ

за постъпване в Българската асоциация по Фийлд таргет


Долуподписаният
___________________________________________________________________________________,
име, презиме, фамилия, псевдоним във форума на БАФТ (http://forum.airguns.bg)
роден на ____________________
живущ ___________________________________________________, _________________________,
адрес за контакти телефон(и) за контакти
онлайн контакти: ______________________________, _____________________________________
електронна поща (e-mail) адрес на лична страница (website)
_____________________, ______________________, ______________________________________,
скайп-псевдоним ICQ-номер други
по професия (занимание): _____________________________________________________________

желая да стана пълноправен член на Българската асоциация по фийлд таргет. С подписа си декларирам, че:
- встъпвайки в Българската асоциация по фийлд таргет, самостоятелно нося пълна гражданска и съдебна отговорност за използване на пневматично оръжие по противозаконен начин;
- запознат съм и безусловно приемам установените Правила за безопасност, които се спазват при провеждане на стрелковите мероприятия на Асоциацията;
- запознат съм и приемам Устава на Асоциацията;
- задължавам се в своите сили и възможности да участвам в дейностите на Асоциацията, да поддържам Асоциацията за постигане на поставените пред нея Задачи и Цели.


Препоръки от _______________________________________________________________________
име (псевдоним във форума) на препоръчалия(те), подпис
Дата: ___.___.______г. ___________________
гр. ___________________ подпис на заявителя

Становище на Управителния съвет:
____________________________________________________________________________________
член: _______________ / _______________ /
___.___.______г.

____________________________________________________________________________________
член: _______________ / _______________ /
___.___.______г.

____________________________________________________________________________________
член: _______________ / _______________ /
___.___.______г.

____________________________________________________________________________________
член: _______________ / _______________ /
___.___.______г.

____________________________________________________________________________________
председател: _______________ / _______________ /
___.___.______г.

Решение на Управителния съвет:
Молбата на ______________________________________________________ се приема / отхвърля.
(излишното се задрасква).
Решението на УС е потвърдено / отхвърлено (излишното се задрасква) на общо събрание на БАФТ, проведено на ___.___._____г.

Председателстващ събранието:

_______________ / _______________ /

Печат:


ПП. Добавям файл за разпечатване във word формат
подписите на УС да са на задната част на листа
 

Attachments

  • ЗАЯВЛЕНИЕ БАФТ1.doc
    32 KB · Прегледи: 177

братушка

Редовен Потребител
За да се свика Общо Събрание трябва да има и членове (освен наличния УС).
Следват 2 въпроса:
- На кого да изпращаме Заявленията на този етап и в какъв вид (приемат ли се сканирани и цифрово-фотографирани, изпратени по електронен път)?
- Кой ще дава препоръки на "Първата Вълна"?
 
A

Anonymous

Гост
@ shooter
Добре ще е заявлението да се даде във вид на файл, който да може да се разпечатва. Така става ясно какво ще съдържа, но не и какво е оформлението - ще има доста волни интерпретации.

@ братушка
Въпросът за препоръките на първата вълна е резонен.
Решение:
Има хора, които отдавна са известни в нашите среди. Те нямат нужда от препоръки. И могат да препоръчват други членове (с известно изчакване, техните молби (заявления) трябва да са подадени поне малко преди другите).
И в крайна сметка, може да въведем малък дискриминационен елемент - управителният съвет може да приема едни молби без препоръки, а за други да ги изисква.
 
A

Anonymous

Гост
Препоръки от _______________________________________________________________________
име (псевдоним във форума) на препоръчалия(те), подпис
Това с препоръките эадължително ли е,и (ако е)какво ще правят хора като мен с ГОЛЯМО желание и почти беэ поэнати във форума ???
На какви условия трябва да отговарят кандидатите эа членове в Асоциацията?
 

ivodoc

Модератор
Модераторски Екип
gonzales_pk написа:
Препоръки от _______________________________________________________________________
име (псевдоним във форума) на препоръчалия(те), подпис
Това с препоръките эадължително ли е,и (ако е)какво ще правят хора като мен с ГОЛЯМО желание и почти беэ поэнати във форума ???
На какви условия трябва да отговарят кандидатите эа членове в Асоциацията?
Според мен ( макар да не искам да вземам отношение по въпроси свързани с асоциацията) първото нещо, което трябва да направят тези, които нямат кой да ги препоръча, е да се появят на сбирките на най-близката до тях действаща регионална група или на национална среща. Така поне ще се избегне приемането на малолетни или непълнолетни членове, които умишлено биха си спестили годината на раждане.
 

BAD TORO

Модератор
ФТКС
Е да ни е честита. Вече сме легитимни.
Тепърва решението на съда трябва да го напълним със съдържание.
Доста работа предстои :cheers:
 

angelmr

Редовен Потребител
ivodoc написа:
Според мен ( макар да не искам да вземам отношение по въпроси свързани с асоциацията) първото нещо, което трябва да направят тези, които нямат кой да ги препоръча, е да се появят на сбирките на най-близката до тях действаща регионална група или на национална среща. Така поне ще се избегне приемането на малолетни или непълнолетни членове, които умишлено биха си спестили годината на раждане.

:exclaim: :exclaim: :exclaim:
Ето това е нещото което е абсолютно задължително.
 

shooter

Потребител
gonzales_pk написа:
Това с препоръките эадължително ли е,и (ако е)какво ще правят хора като мен с ГОЛЯМО желание и почти беэ поэнати във форума ???
На какви условия трябва да отговарят кандидатите эа членове в Асоциацията?

Голямата част от колегите във форума се познаваме
от национални срещи и състезания
ясно е, че за тях не е необходима такава препоръка

За всички останали както колегата gonzales_pk
нека да заповядат на сбирките на регионалните групи
ако няма наблизо такива - националната среща е много подходящо място да се видим с тях
така или иначе нац. среща е и мястото на което ще се провеждат и общите събрания на асоциацията и въпроса с членството ще се реши на място много бързо.

Другия начин е посочен в устава - а именно, че асоциацията може да има пълномощници
за регионите в страната, те също могат да дадат такава препоръка на кандидатите за членове


Въпроса с препоръките остана, защото боравим с оръжие, което има потенциала да предизвика неприятности и тежки инциденти при неправилно боравене с него
всеки от нас е заинтересован човека до него да разбира от дума, да има отговорно отношение към пневматичното оръжие и да спазва стриктно правилата за безопасностВ тоя ред на мисли

Колеги, моля да направим една номинация за пълномощници на асоциацията по региони
като не е задължително същите да са членове на асоциацията
 

братушка

Редовен Потребител
shooter написа:
Колеги, моля да направим една номинация за пълномощници на асоциацията по региони
като не е задължително същите да са членове на асоциацията
Това не го разбирам :pardon:
Разбирам, че точно в момента по региони няма нито един член, а отговорници е добре да има все пак.
Но да номинираме някого, който не възнамерява да членува в организацията не е правилно.
Затова е добре да съгласуваме тези неща.

Аз моето Заявление вече отпечатих и попълних :) (без препоръките де :) )
 

bor1968

Потребител
За препоръка няма проблем. Аз ще ти напиша препоръка, а после ти на мен и въпроса е уреден ;) ;).
 

shooter

Потребител
"Колеги, моля да направим една номинация за пълномощници на асоциацията по региони
като не е задължително същите да са членове на асоциацията"Разбирам, че въпроса е спорен,
но де факто положението е такова, че много региони
ще са без членове на асоциацията, а в същото време там
има колеги, които реално участвуват във мероприятия
и организират такива, но нямат желание да стават членове на организации

това е и начина според мене
да не се обособят две групи
- членове и нечленове и да създадем
поводи за деление в нашето и без това малобройно братство
на практика сме 50 - 60 човека на този етап в България
които са активни в този форум и потенциални членове на БАФТ
вероятно има още няколко стотин които не са чували за нас
но биха имали желание да практикуват такова хоби
по организиран начин
и ролята на тези пълномощници е да са апостолите на нашето дело

тук е и мястото за едно по "агресивно" поведение в масовите медии
за да се чуе за нас и да могат да ни намерят
бъдещите ни членове и симпатизанти

на първо време си мисля за един внимателно обмислен подлистник в оръжейните списания
който да даде информация за нас
както и статии на тази тема
но преди това ще е добре да са уредени въпросите по членството ни в
европейските и световни структури по ФТ
 

shooter

Потребител
shooter написа:
Голямата част от колегите във форума се познаваме
от национални срещи и състезания
ясно е, че за тях не е необходима такава препоръка

Препоръка е необходима само за колеги които са от скоро във форума
и не сме ги виждали на живо

Нито на Бор, нито на Братушка е необходима препоръка от някой друг !


Моля заявленията да се изпращат
на адрес:

Русе 7000
ул Белоградчик №7
Стефан Станчев
за БАФТ


ПП. На първа страница добавих файл във Word формат
за разпечатване на заявлението за членство
 

братушка

Редовен Потребител
Струва ми се, че е време да започнем да мислим за Първото Общо Събрание:
- дата;
- място;
- дневен ред.


И още: приканвам колеги с дизайнерски способности да започнат да мислят над проекта на Членска Карта на Асоциацията.
(дори може би трябва да пуснем отделна тема за това).
 

shooter

Потребител
По принцип за първото общо събрание
мислех да го проведем
на есенната национална среща,
а за дневния ред и въпросите
да ги обсъдим от сега тук във форума
 

братушка

Редовен Потребител
Изискванията към картата надявах се да определим заедно.
Аз си представях нещо като лична карта с основните данни и без никакви годишни заверки, издавана за някакъв срок (3-5 години). В случай на напускане да се предава обратно. И разбира се да е представителна. Но това е лично мое виждане, другите също да кажат как я виждат.

Приемането в членство както и отнемането на такова съгласно устава става само от общо събрание след първоначално одобрение от Управителния Съвет. Следователно това ще се случва веднъж-дваж годишно. Нормално е картите да се правят централизирано, да се заверяват от Председателя и с това да се занимава член на Управителния Съвет.

Пред закона сме само едно юридическо лице. Юристите да кажат допуска ли се едно ЮЛ да има повече от един официален печат.Тези и много други неща трябва да бъдат регламентирани с редица вътрешни документи за вътрешно уствойство и вътрешен ред на организацията. Това е голяма работа по подготовка и голяма отговорност по тяхното приемане.
Точно затова смятам, че не е подходящо да съвместяваме Първо Общо Събрание (законодателно на практика) и Национална Среща. Трябва да се съберем специално за процедурните въпроси без стрелби (поне по официалния ред, то е ясно че после ще разтушим :) ).
 

shooter

Потребител
Братушка

всички знаем как се дискутира датата на Нац. срещи
винаги има група от хора, които не им е удобна по редица съображения
по тази причина си мисля , че ОС трудно ще направим отделно от от нац. среща

Това което казваш за членската карта бих добавил, че ще са необходими заверки в нея
за платения внос за календарната година и да се издава веднъж на 4 години.

По отношение на състезанията, които ще организира асоциацията
е въпрос на разисквания на Общото събрание и приемане на календар на спортните събития в годината - това може да го разискваме предварително тук, защото този форум ни дава уникалната възможност да можем ежедневно да споделяме идеи и предварително да постигнем консенсус по много въпроси от важните за асоциацията.

Когато имаме одобрен от ОС календар на спортните събития, тогава ще отпадне въпроса за печата на грамотите за първенците в състезанията, защото ще се отпечатват и подготвят предварително още в началото на годината.
 

братушка

Редовен Потребител
всички знаем как се дискутира датата на Нац. срещи
винаги има група от хора, които не им е удобна по редица съображения
по тази причина си мисля , че ОС трудно ще направим отделно от от нац. среща
Убеди ме.
Но тогава май ще се наложи по-скромна спортна програма и задължително да е в някаква хижа, да има "конферентна зала", на палатки няма да стане (ако вали - всичко ще пропадне).

Какво ще кажете за Карта да е като шофьорска книжка - самата карта за по-голям срок и към нея "контролен талон" за заверки (просто картонче с печат).
 
Нагоре