Проект за устав.

shooter

Потребител
Предлагам на вашето внимание проект за устав на Сдружението на любителите на пневматично оръжие в България
Приемат се всякакви забележки и препоръки
Пуснах го така защото нещо не съм на ясно как да дам линк към файл
Дано не съм ви досаден
Емотиконите в текста се появиха без мое действие и не мога да ги махна - сориГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.1.(1) Българска асоциация на любителите на пневматично оръжие наричана, за краткост в текста на устава – БАЛПО, е доброволно сдружение с нестопанска цел в частна полза, на любителите на пневматично оръжие.
(2) БАЛПО е независима, самоуправляваща се, самофинансираща се и саморегулираща се организация със следния предмет на дейност:

Българската асоциация на любителите на пневматично оръжие представлява нейните членове и защитава техните права и интереси, гарантира защитата на обществения интерес по време на мероприятия на БАЛПО, осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина, представлява членовете на БАЛПО по време на надпревари в страната и чужбина, издава печатни и електронни издания, организира ежегодно в България надпревари по филд таргет, хънтър филд таргет, пневматичен бенчрест и други любителски такива с пневматично оръжие, както и национални срещи на членовете на БАЛПО. Оказва техническа, тематична и информационна поддръжка на своите членове. Спомага за повишаване на личната оръжейна култура и безопасността на дейността при подготовката и провеждането на регионални, национални и международни срещи и надпревари. Участва активно във внедряване и поддържане на съвременни правила за безопасност и употреба на пневматично оръжие. Води диалог със фирмите производители и търговци на пневматични оръжия и аксесоари и отстоявайки интересите на членовете си способства за запознаване с последните достижения в това отношение. При необходимост извършва внос на технически средства необходими на членовете на асоциацията за тренировъчна и съревнователна дейност.

(3) БАЛПО е неведомствена, неполитическа организация и нейните структури не могат да бъдат финансирани и използвани от политически сили.
(4) Асоциацията се учредява безсрочно.
(5) Членовете на асоциацията внасят имуществени вноски, еднократно, под формата на встъпителна вноска и периодично, под формата на членски внос.
(6) В неговата дейност участват всички, които приемат този устав без ограничения по пол, партийна, етническа и религиозна принадлежност. Изискването за членство е да са неосъждани за умишлени престъпления от общ характер, български граждани, навършили 18 години, както и пълнолетни чуждестранни граждани временно или постоянно пребиваващи в страната, ползващи се с добро име сред членовете на БАЛПО.
Чл.2. (1) БАЛПО е юридическо лице , чието седалище и управление се намира в гр.....................
(2) Наименованието на БАЛПО се изписва на английски език, като “Bulgarian Association of Air Gun Enthusiasts”.
(3) На територията на страната се изграждат регионални клубове на БАЛПО, които не са юридически лица.
(4) При осъществяване на дейността си БАЛПО и регионалните клубове работят в тясно взаимодействие и сътрудничество с органите на централната и местната власт както и със структурите на МВР.
(5) Действията на членовете на БАЛПО се извършват изцяло в съответствие с изискванията и разпоредбите на законите на Република България.
(6) Членовете на БАЛПО извършват всички необходими превантивни действия за предотвратяване на инциденти при надпревари и тренировки с пневматично оръжие провеждани от сдружението и клубовете му.
(7) Членовете на БАЛПО извършват дейност в областта на повишаване на лична та култура при боравене с пневматично оръжие. Общото събрание на представителите на БАЛПО гласува рамките и насоките на тази дейност.
Чл.3. Членовете на БАЛПО, участващи в дейностите на асоциацията, задължително следват правилата за безопасност приети от Общото събрание на представителите на БАЛПО.
ГЛАВА ВТОРА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Чл.4. БАЛПО обединява любителите на пневматично оръжие в страната с цел:
1.Да ги представлява.
2. Да защитава техните права и интереси.
3.Да гарантира защитата на обществения интерес по време на мероприятия на БАЛПО
4.Да осъществява сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина.
5. Да представлява членовете на БАЛПО по време на надпревари в страната и чужбина . Да предлага състава на отборите по филд таргет, хънтър филд таргет, пневматичен бенчрест и други любителски надпревари с пневматично оръжие, като могат да се привличат и лица, които не са членове на сдружението.
6. Да издава печатни и електронни издания.
7. Да организира ежегодно надпревари по филд таргет, хънтър филд таргет, пневматичен бенчрест и други любителски надпревари с пневматично оръжие, както и национални срещи на членовете на БАЛПО.
8. Асоциацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, като приходите се използват за постигане на определените в устава цели.

Чл.5. Задачите на БАЛПО са:
1. Да оказва техническа, тематична и информационна поддръжка на своите членове.
2. Да спомага за повишаване на личната оръжейна култура и безопасността на дейността при подготовката и провеждането на регионални, национални и международни срещи и надпревари.
3. Да организира дейността на членовете си по начин гарантиращ:
а) здравето и живота на членовете на БАЛПО ;
б) сигурността при провеждане на срещи и мероприятия
в) защита правата на членовете на БАЛПО .
4. Да участва активно във внедряване и поддържане на съвременни правила за безопасност и употреба на пневматично оръжие;
5. Да води диалог със фирмите производители и търговци на пневматични оръжия и аксесоари и способства за запознаване с последните достижения в това отношение.
6. Да работи с младите хора в страната, при желание от тяхна страна, чрез регионалните клубове на сдружението.
Чл.6. За осъществяване на целите и задачите си БАЛПО може да сключва договори с държавни институции, обществени организации, фирми, юридически и физически лица от страната и чужбина.
Чл.7. (1) За постигане на целите и задачите си БАЛПО избира ръководни органи.
(2) Общото събрание на представителите (ОСП) избира поименно председателите и членовете на ръководните органи на сдружението;
ГЛАВА ТРЕТА
ЧЛЕНСТВО
Чл.8. (1) Членството в БАЛПО възниква с вписването в регистъра на БАЛПО
(2) Регистрираните членове получават удостоверение.
(3) Вписването се извършва след подаване на заявление до председателя на регионалния клуб, на чиято територия пребивават, в която се посочват:
1.Трите имена.
2. Дата на раждане
3. Никнейм във форумите за пневматично оръжие /не е задължителен /
4. Постоянен / временен / адрес
(4) Към заявлението по ал.3 кандидатите прилагат:
1.Декларация , че са неосъждани за умишлени престъпления от общ характер (за български граждани), че са навършили 18 години, и че приемат и ще спазват устава.. За малолетни и непълнолетни лица изявяващи желание да участвуват в мероприятията на клубовете и сдружението, заявлението се подава от името на родител /настойник или попечител/, който се задължава да осъществява контрола, след съответен инструктаж, над посочените лица по време на тренировъчна и състезателна дейност.
(5) В седемдневен срок от подаване на документите по ал.3 и ал.4 и при съгласие на останалите членове на клуба , председателят на регионалния клуб вписва лицето в регистъра, като издава съответното удостоверение.
(6) За пълнолетни чуждестранни граждани временно или постоянно пребиваващи на територията на страната допълнително се представя референция от член на сдружението удостоверяваща, че същия се ползва с добро име сред членовете на регионалния клуб.
(7) При установяване на неверни данни в декларацията по ал.4 или при осъждане на лицето, членството в СЛПОБ се прекратява.
Чл.9. Промяна на членство от един регионален клуб в друг се извършва по реда на чл.8 от Устава. Към заявлението се прилага и удостоверение , подписано от председателя на клуба, в който е членувало лицето, в което се посочват личните данни на заявителя / от чл.8, ал.3 / и впечатленията от него.
Чл.10. (1) Председателят на регионалния клуб може да даде писмен отказ за регистрация, когато не са спазени изискванията на ал.3 и ал.4 на чл.8 от Устава.
Чл.12. Секретарят на регионалния клуб уведомява в 3- дневен срок от издаване на удостоверението председателя на БАЛПО .
Чл.13. Председателят на БАЛПО вписва в 3- дневен срок лицето в националния регистър.
Чл.14.(1) Регистърът на БАЛПО не е публичен.
(2)В регистъра на регионалния клуб се вписват:
1.Трите имена
2. Дата на раждане
3. Никнейм във форумите за пневматично оръжие / не е задължителен /
4. Постоянен / временен / адрес
Чл.15. (1) Членството в БАЛПО се прекратява и членът се заличава от регистъра:
1.По негово писмено искане;.
2. При неплащане на членския внос повече от три месеца.
3. При поставяне под пълно запрещение.
4. По решение на Контролната комисия към БАЛПО за системни нарушения на Устава, спортната етика, грубо нарушаване на правилата за безопасност и при уронване доброто име на сдружението.
5. При наличие на обстоятелствата по чл.8, ал.7 от Устава .
6. По решение на регионалния клуб взето на ОС.
7. При прекратяване на БАЛПО
8. При смърт на лицето
(2) При прекратяване на членството, БАЛПО не дължи на члена платения от него членски внос и встъпителна вноска
(3) За прекратяване на членството в БАЛПО председателят на регионалния клуб уведомява Председателя на БАЛПО за отразяване в националния регистър.
Чл.16. Членовете на БАЛПО имат право:
1.Да избират и да бъдат избирани в централните и регионални органи на управление.
2. Да се ползват от защитата на организацията при спорове и проблеми , свързани с упражняване на хобито.
4.Да бъдат информирани за всички организационни дела и за решенията на централните и регионални органи на управление.
5.Да се ползват от помощта на организацията за стрелковото си усъвършенстване.
6. Да участват в надпревари, организирани от сдружението, както и от името на сдружението да участват в международни такива, при техническа, методическа и организационна помощ от страна на сдружението.
Чл.17. Членовете на БАЛПО са длъжни да:
1. Упражняват хобито си в съответствие със законите на страната, устава и спортната етика на БАЛПО.
2 Изпълняват решенията на централните и регионални органи на управление.
4. Плащат редовно членския си внос.
5. Не уронват доброто име на БАЛПО
Чл.18. (1) Всеки член дължи членски внос.
(2) Членския внос може да подлежи на актуализация от общото събрание на представителите.
(3) Членския внос се плаща до 15 число на месец февруари на текущата година.
(4) Новопостъпващите членове плащат встъпителна вноска в размер на ....... и членски внос за оставащия период до края на годината – считано от момента на вписване в регистъра.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ НА БАЛПО
Чл.19. (1) Централни органи на БАЛПО са:
1. Общото събрание на представителите на БАЛПО (ОСП).
2. Контролна комисия (КК).
3. Управителен съвет (УС)
(2) БАЛПО се представлява от председателя на УС на БАЛПО, а в негово отсъствие – от заместник – председател.
(3) Членовете на ръководните органи не получават възнаграждение за труда си по делата на сдружението.
(4) Мандатът на органите е пет години.
(5) Органите на БАЛПО водят протоколи на своите заседания в протоколни книги, които се съхраняват в централен и регионални архиви на БАЛПО.
Чл.20. (1) Върховен орган на БАЛПО е общото събрание на представителите.
(2) ОСП на БАЛПО се състои от представители на регионалните клубове и председателя, заместник председателя и секретаря на БАЛПО.
(3) Делегатите се избират на общите събрания на регионалните клубове при норма на представителство 2 делегати на на клуб до 50 члена, а над 50 члена по 1 на двадесет члена.
(4) Председателят, заместник председателя и секретаря се избират от ОСП на БАЛПО с обикновено мнозинство от петдесет процента плюс един глас от присъстващите представители.
(5) ОСП бива РЕДОВНО и ИЗВЪНРЕДНО
(6) Редовно ОСП се свиква ежегодно в определено от представителите място / ежегодна национална среща /.
(7) Ако ОСП не е изборно / с дневен ред касаещ избор на централни органи и председателство /, може да се проведе и на друго място в страната / на територията на ЕС/.
( Събранието е действително, ако присъстват повече от петдесет процента от избраните делегати на регионалните клубове, представляващи поне две трети от регионалните клубове в страната.
(9) За вземането на решения са необходими гласовете петдесет процента плюс един от присъстващите делегати.
(10) Участието в заседанията на ОСП е лично или чрез писмено упълномощен представител на избран делегат, при декларирано съгласие на председателя на регионалния клуб излъчил делегата. Един упълномощен представител може да представлява не повече от един делегат на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл.21. (1) Извънредното ОСП се свиква от Председателят или по инициатива на регионалните клубове при предварително определен от инициаторите дневен ред.
(2) Председателя е длъжен да свиква Извънредното ОСП след писмено искане на една трета от членовете на БАЛПО или натоварено от тях лице.
(3) Поканата за извънредното общо събрание трябва да съдържа датата, часа , мястото за провеждане, дневния ред и по чия инициатива се свиква.
(4) Поканата се публикува в печатния орган на БАЛПО и на интернет страницата му и се поставя на мястото за обявления в сградите, в които се намира управлението на БАЛПО и регионалните клубове, най – малко един месец преди насроченият ден.
Чл.22. ОСП решава следните основни въпроси от дейността на БАЛПО.
1. Приема, изменя и допълва устава на БАЛПО.
2. Приема, допълва и изменя Кодекса за спортна етика и правилата за безопасност.
3. Приема вътрешни актове на БАЛПО – правилници, нормативи и други.
4. Избира и освобождава Председателите , заместник – председателя, секретаря, председателя и членовете на КК и председателите и членовете на временните работни комисии.
5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.
6. Приема основните насоки и програми за дейността на БАЛПО.
7. Утвърждава предложения от ОСП бюджет на БАЛПО.
8. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и размера на отчисленията от регионалните клубове към централните органи за управление.
9. Приема отчета за дейността на Председателя и КК.
10. Утвърждава символите, отличителните и почетните знаци на БАЛПО.
11. Отменя решения на други органи на БАЛПО , които противоречат на закона, Устава, Кодекса за спортна етика, Правилници и други вътрешни актове, регламентиращи дейността на БАЛПО.
(1) Решенията на ОСП са задължителни за другите органи на БАЛПО.
(2) Решенията на ОСП подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава и могат да се обжалват пред ВАС.
(3) Решенията на орган на БАЛПО , взети в противоречие със закона, Устава, могат да бъдат оспорвани пред ОСП по искане на заинтересовани членове на БАЛПО или негов орган. Оспорване може да бъде отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по – късно от една година от датата на вземането на решението.
(4) Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите. Решенията по т. 1 и 5 се вземат с мнозинство от две трети от присъствуващите.
(5) Член на общото събрание на представителите няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(6) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
Чл.23. (1) ОСП на сдружението се състои от Председател, заместник председател, секретар и членове – представители на всеки регионален клуб.
(2) За членове на ОСП могат да бъдат избирани членове на сдружението, записани в регистрите му.
(3) Ръководните органи и ОСП са с мандат от пет години, след изтичане на този срок в регионалните клубове се провеждат нови избори за представители в общото събрание на БАЛПО. Последващото заседание на ОСП е изборно.
(4) С право на съвещателен глас в заседанията му могат да участват всички Председатели на регионални клубове, ако не са избрани за представители.
(5) Председателят е длъжен да свиква извънредно заседание на ОСП по писмено искане на една трета от членовете му по предварително посочен от тях дневен ред. Ако Председателят не направи това в седемдневен срок от постъпването на искането, извънредното заседание се свиква от членовете на ОСП, направили искането.
Чл.24. Председателят е длъжен да свиква ОСП в тридневен срок по искане на държавните органи за решаване на неотложни проблеми, както и при възникване на фосмажорни обстоятелства, засягащи важни за сдружението въпроси.
Чл.25. (1) ОСП взема решение с мнозинство / повече от петдесет процента / от присъстващите му членове.
(2) При равен брой гласове решаващ е гласът на Председателя.
(3) Решение на ОСП може да се вземе и неприсъствено, ако всички членове с право на глас са съгласни с решението и го подпишат, като се касае за максимум три члена на едно заседание при обективни обстоятелства.
(4) Присъстващ е член , който има двустранна телефонна, компютърна или друг вид връзка, гарантиращо установяването на самоличността му и позволяваща участие в обсъждането и вземането на решение. Как е гласувал този член се установява в протокола от председателстващия заседанието.
Чл.26. (1) Правомощия на Председателя на БАЛПО
1. Ръководи дейността на УС между заседанията на ОСП.
2. Свиква ОСП , осигурява изпълнението на неговите решения и се отчита пред него.
4. Контролира дейността на секретаря, който създава и поддържа национален регистър на членовете БАЛПО, взема решения за вписванията, записва промените и заличаването в него и извършва задължителните процедури по поддържането на регистъра.
5. Дава становища по проекти за нормативни актове в областта на спорта и спортните прояви на сдружението.
6. Ръководи дейността на УС на БАЛПО при изпълнение на функциите му.
8.Подготвя в УС и внася в ОСП проект за бюджет на БАЛПО.
9. Утвърждава бюджетите на регионалните клубове.
12. Организира и провежда срещи, тренировки и надпревари, както и други форми за повишаване и поддръжка на стрелковото майсторство на членовете и обучение на новопостъпилите членове.
13.Подготвя в УС и внася в ОСП годишен отчет за дейността на БАЛПО.
14. Създава и поддържа страница в интернет.
15. Прави предложение за връчване на почетните знаци на БАЛПО.
16. Определя реда и организира извършването на дейността на БАЛПО , включително и тази за обща полза.
17. Грижи се за защита на спортните интереси на членовете на БАЛПО.
18. Изпълнява всички задължения по Закона, Устава, Кодекса за спортна етика и решенията на ОСП, касаещи председателството.
19. Защитава доброто име и компетентността на БАЛПО и всеки негов член , като взема отношение и дава писмено становище при следните случаи:
а/ Деяния, постъпки и изявления на членове на БАЛПО, нарушаващи Закона, Устава, Кодекса за спортна етика и решенията на ОСП.
б/ При конфликти и неколегиални отношения на между членовете на БАЛПО.
в/ При груби спортни грешки на членовете на БАЛПО.
г/ При жалби срещу членовете на БАЛПО.
д/ При констатирани нарушения на член на БАЛПО от държавната администрация.
е/ При публикации в средствата за масова информация, уронващи престижа и авторитета на БАЛПО и неговите членове.
20. Посредничи между членовете на БАЛПО и частни лица или представители на различни институции за решаване на възникнали спорни въпроси.
21. Сключва , изменя и прекратява договори със служители на БАЛПО.
22. Налага наказания съобразно решенията на ОСП и КК.
23. Определя отговорностите и правомощията на заместник председателите на СЛПОБ.
24. Връчва почетни знаци по предложение на ОСП.
25. Одобрява размерите и вида на печатите и образците на официалните бланки.
26. Представлява БАЛПО при преговори с държавната администрация, юридически и физически лица и подписва одобрените от ОСП договори с тях.
(1) За председател на БАЛПО може да бъде избран член на сдружението записан в регистъра му.
(2) Председателят на БАЛПО не може да бъде преизбиран за повече от два мандата.
(3) При невъзможност Председателят да изпълнява своите задължения / болест, смърт, присъда, отказ/ до избиране на нов Председател от ОСП, задълженията му се изпълняват от Зам. председател.
Чл.27. Заместник – председателя работи в екип с Председателя и при негово отсъствие изпълнява задълженията по чл.26.
Чл.28. (1) Секретаря на БАЛПО.
1. Ръководи идейността по изпълнение решенията на ОСП и УС.
2. Организира заседанията на ОСП и УС.
3. Организира воденето на протоколни книги на заседанията на ОСП и УС.
4. Организира дейността по техническото осигуряване на ОСП и УС.
5. Организира съхраняването на архива на БАЛПО и го предава по опис на своя наследник.
6. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите на БАЛПО, ако има назначени такива по решение на ОСП.
7. Организира поддържането на интернет страницата и регистъра на членовете на БАЛПО и съхранява данните на електронен и хартиен носител;
8. Изпраща решенията на ОСП и УС до регионалните клубове.
9. Контролира набирането и изразходването но средствата на БАЛПО в съответствие с Устава и вътрешните финансови правила.
10. Координира работата на регионалните клубове и води регистъра на регионалните клубове на сдружението.
11. Прави предложения до ОСП и УС за подобряване ефективността на работата на БАЛПО.
12. Уведомява председателите на регионалните клубове за наложените наказания.
13. Представя на КК протоколите от заседанията на ОСП и УС и отчетите за тяхното изпълнение.
14. Изпълнява всички функции и задачи възложени с решения на ОСП, УС, БАЛПО и неговия председател.
(2) Секретаря се освобождава предсрочно:
1. Когато не изпълнява функциите си, след решение на ОСП.
2. По негова молба;
3. При обективна невъзможност да изпълнява функциите си ;
4. При възникване на несъвместимост с изискванията на чл.8, ал.4, т.1;
(3) При предсрочно освободен главен секретар новоизбраният довършва мандата.
Чл.29. (1) Комисията по контрол /КК/ се избира от ОСП.
(2) За председател и членове на КК могат да бъдат избирани членове на БАЛПО, ползващи се с добро име сред колегите си.
(3) КК се състои от Председател и членове - представители на всички регионални клубове.
(4) Комисията по контрол:
1.Контролира законосъобразността на взетите решения от ОСП и тяхното изпълнение.
2. Контролира спазването на кодекса по спортна етика.
3. Контролира целесъобразността и законосъобразността на разходите на БАЛПО.
4.Произнася се по отчетите на регионалните клубове пред ОСП.
5.Произнася се по жалби за финансови нарушения, нарушения на устава и спорни решения на ОСП и за нарушения извършени от членове на сдружението
6.Прави предложения до ОСП за налагане на наказания и води регистър на наложените наказания.
7.Представя пред ОСП отчет за дейността си.
8.Публикува решенията си на страницата в интернет и в печатното издание на СЛПОБ.
9.Извършва и други дейности по този устав.
10. КК извършва финансов одит – задължителен преди отчетното събрание.
11. Приема правилник за своята дейност.
12. Заседанията на КК са закрити.
13. Когато констатира нарушения на Закона, Устава, Кодекса спортна етика, решенията на ОСП, КК изготвя доклад и го внася в ОСП.
14. Членовете на КК могат да участват в заседанията на ОСП с право на съвещателен глас.
15. КК извършва поне две проверки през своя мандат на финансовата дейност на всеки регионален клуб и поне по една проверка годишно на финансовата дейност на БАЛПО, като резултатите се публикуват в изданията на сдружението.
16. Решенията на КК се взимат с гласовете на две трети от присъстващите членове.
Чл. 30. (1) Управителният съвет се състои Председателя на БАЛПО, заместник председателя, секретаря на асоциацията и от председателите на регионалните клубове. Членовете на управителния съвет са с мандат от пет години.
(2) Председателя на БАЛПО ръководи Управителният съвет на сдружението.
Чл. 31. Управителният съвет:
1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението.
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на сдружението;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
9. изпълнява задълженията, предвидени в устава.
Чл. 32. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
(2) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 31, т. 3 и 6 от настоящия Устав - с мнозинство от всички членове.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.
ГЛАВА ПЕТА
ОРГАНИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ КЛУБОВЕ
Чл.33. (1) Регионалните клубове се изграждат по градове.
(2) Нови клубове се създават с решение на Учредително Общо Събрание на Клуба, на което се взема решение да участвуват в БАЛПО, като приемат целите и задачите му , както и настоящия устав. Протокола от УОСК се предава на Председателя на БАЛПО за вписване в регистъра на регионалните клубове на сдружението.
(2) Клубовете получават името си „Регионален клуб на БАЛПО” с името на града, в който са създадени.
Чл.34. (1) Органи на регионалните клубове са:
1. Общото събрание (ОС).
2. Председател на клуба.
(2) Мандатът на председателя на клуба е пет години, като няма ограничения в броя на мандатите.
Чл.35. (1) Общото събрание на регионалния клуб се състои от всички членове, вписани в регистъра му.
(2) Членовете на регионалния клуб участват в дейността на ОС лично.
(3) Всеки член на регионалния клуб има право на един глас, равен на гласовете на останалите членове.
(4) Общото събрание на регионалния клуб се провежда при кворум от две трети от членовете му.
(5) При липса на кворум заседанието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове.
(6) Общото събрание се свиква с на определено място , дата и час с предварително обявен дневен ред.
(7) Общото събрание на регионалния клуб се свиква чрез съобщение достъпно до всички членове на клуба .
( За вземане на решения са необходими гласовете на петдесет процента плюс един от присъстващите членове.
(9) Решения по управление на одобрения от ОСП бюджет на регионалния клуб се взимат с мнозинство от две трети от присъстващите членове.
Чл.36. (1) ОС се свиква от Председателя на регионалния клуб на редовно заседание поне един път годишно, обикновено един месец преди редовното ОСП на БАЛПО.
(2) Редовното заседание, което не е изборно , може да се свика и в друго населено място.
Чл.37. (1) ОС на регионалния клуб може да се свиква и на извънредни заседания.
(2) Извънредното заседание се свиква по предложение на една трета от членовете на ОС, а при необходимост от Председателя.
(3) Председателя е длъжен да свика Извънредно ОС след искане на една трета от членовете на регионалния клуб при посочен от тях дневен ред. Ако в едноседмичен срок Председателя не отправи писмена покана за свикване на Извънредното ОС , то се свиква от заинтересованите членове или натовареното от тях лице.
Чл.38. (1) Общото събрание на регионалния клуб:
1. Взема решения за управление на утвърдения от ОСП бюджет.
2. Определя щата на техническия помощен персонал – по усмотрение на членовете.
3. Избира и освобождава председателя и секретаря .
4. Избира с пет годишен мандат редовни и резервни делегати за редовни и извънредни заседания на ОСП на БАЛПО.
5. Приема отчетите за дейността на органите на регионалния клуб и взема решения по тях.
6. Приема правила за набиране и изразходване на средствата на регионалния клуб.
7. Ежегодно определя броя и поименния състав на членовете на клуба.
8. Прави писмено предложение до редовното ОСП за промяна на Устава, размера на членския внос и други предложения.
9. Взема решения по всички други въпроси , свързани с дейността на регионалния клуб.
Чл.39. Председателят на регионалния клуб:
1. Осигурява и организира изпълнението на решенията на общото събрание на клуба.
2. Представлява клуба при отношенията му с органите на асоциацията, и с трети лица.

ГЛАВА ШЕСТА
ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛПОБ
Чл.40. (1)Имуществото на БАЛПО е движимо и недвижимо.
(2) ОСП на БАЛПО определя реда и начина за стопанисване на имуществото
Чл.41. (1) Дейността на БАЛПО се финансира от приходи от:
1. Встъпителни вноски и членски внос.
2. Консултантска и експертна дейност.
3. Издателска дейност.
4. Спонсорства и дарения.
5. Други.
Чл.42. Към БАЛПО се създават следните фондове:
1. Материално – техническо осигуряване - за текущи нужди по поддържане на офисите и дейността на БАЛПО, както и това на отборите на асоциацията.
2. Квалификация и информационно обслужване.
Чл.43. БАЛПО води счетоводна отчетност.
Чл.44. (1) Всички членове на БАЛПО , плащат членски внос:
1. Встъпителна вноска в размер на /десет лева/ се внася от членовете еднократно при вписването им в регистъра на регионалния клуб.
2. Годишен членски внос – /в размер на една пета част/ от минималната работна заплата за страната.
(1) Размера на членския внос се определя от ОСП
(2) Приходите от членския внос се използват за финансиране на:
а/ регионалните клубове на БАЛПО в размер на 70%;
б/ БАЛПО – отчисления в размер на 30%.
(3) Намален членски внос заплащат редовно учащите се в средните и висши учебни заведения, членовете мъже над 65 години и жени над 60 години и инвалидите. Задължителността на членския внос, включително намаления и встъпителния се определят с решение на Общото събрание на представителите.
(4) Регионалните клубове на ОС вземат решение за набиране на допълнителни средства при възникнала необходимост във връзка с дейностите на клуба. Тези решения са задължителни за членовете на клуба.
Чл.45 При ликвидация или несъстоятелност на дружеството, след удовлетворяване на кредиторите, останалото имущество се разпределя поравно между членовете на асоциацията.
ГЛАВА СЕДМА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.46. (1) БАЛПО може да членува в международни организации с еднакви или подобни цели и задачи, след решение и утвърждаване на ОСП.
Чл.47. БАЛПО има елипсовиден печат „ Българска асоциация на любителите на пневматично оръжие ”, “Bulgarian Association of Air Gun Enthusiasts” и емблема на БАЛПО в средата.
Чл.48. (1) Настоящият устав може да бъде изменян на Редовно или Извънредно заседание на ОСП по предварително обявен дневен ред и присъствие на две трети от делегатите на БАЛПО.
(2) При приемане на нов Закон за употребата на пневматично оръжие в България в срок от един месец Председателя на БАЛПО е задължен да свика Извънредно ОСП с дневен ред „Промяна на Устава съобразно изискванията на новия Закон”.
Чл.49. (1) За заслуги към БАЛПО, Общото събрание на представителите определя „Почетни членове на БАЛПО”.
(2) С правилник на Общото събрание на представителите регламентира критериите и процедурата за определяне на тези членове.

Настоящият Устав е приет на Учредително Общо събрание на БАЛПО, проведено на..........................


Ето и оригиналният адрес на дискусията
http://forum.oragie.com/viewtopic.php?t=10683&start=0

Не успях да го публикувам тука защото има ограничение за големината на текста
сори
Моля всички които имат интерес да се свържат на ЛС с мене
за подробности

П.С. от CDman - извинявам се за ограничението - вече е оправено , форума е новичък и все още има да се пипнат разни неща.
 
A

Anonymous

Гост
Re: ПРОЕКТ ЗА УСТАВ

Аз мисля, че със създаването на този сайт въпросът за името на организацията вече е решен, понеже не върви да има разлика между името на сайта и името, регистрирано в съда. Мен това име ме удовлетворява, надявам се и с другите колеги да е така.
На следващата национална среща предлагам да проведем учредително събрание, да приемем устава и да определим състава на органите на асоциацията. По принцип може да го направим и по-рано, но ми се иска да присъстват максимален брой хора, за да може всеки, който иска, да изложи съображенията си за това, как трябва да изглежда устава, и кои колеги да участват в органите на асоциацията. Междувременно всеки може да изложи в темата това, което има да каже, за да го обсъдим.
Нека в темата да пишат хората, които приемат идеята за такава организация, а тези които са против, може да си направят отделна тема.
 

братушка

Редовен Потребител
Re: ПРОЕКТ ЗА УСТАВ

Лично аз предлагам да се върнем малко и да помислим над предложението на airgun, а именно: да се осляняме на типов устав.
Съгласен съм с думите му:
...Това е типов устав, проверен при реални регистрации. Има го всеки действащ адвокат, който работи по регистрации на неправителствени организации....
...Ако сериозно искате да се свърши работа, не подритвайте този текст, защото съдията по вписванията ще откаже регистрацията и пак ще се клекне на този модел. Съдията ще иска да види точно определени положения, а не лични идеи.

Този модел създава организацията и я устройва сред законите, а после управата и общото събрание ще си правят планове, програми, отчети. В модела на Shooter тия неща малко са смесени. ....
Разбира се ще трябва да го адаптираме за нашите нужди. Например понятие "филиал" да се подмени с "Регионален Клуб".
Също така трябва да се преразгледа момента със "Изпълнителния Директор" и заплащането му, както и заплащане на "борда". В крайна сметка можем просто да напишем в устава, че тези въпроси ще се решават на Общо Събрание и да ги пренасочим от документа подлежащ на съдебна регистрация в такъв за "вътрешна употреба". Пък после да го обсъдим и да вземем решение дали и колко.

Стефане, Милен - по никакъв начин не искам да омаловажа свършената от вас работа, особено от теб, Стефан. Обаче си мисля, че колкото по-ТИПОВИ, по-УНИФИЦИРАНИ, по-ПОЗНАТИ на съдията документи ще подадем за регистрация, толкова по-лесно и безпроблемно ще мине самата регистрация. А после ние самите вече ще изработим и ще приемем за изпълнение документи, уреждащи наши вътрешни неща. И те няма да зависят вече от настроение или благоваление на непосветен в нашата материя човек.
 
A

Anonymous

Гост
Re: ПРОЕКТ ЗА УСТАВ

Моето мнение е, че ако използваме втория проект на устав, вероятността да ни откажат регистрация е много по-голяма, отколкото с устава на шутър. Във втория проект има много неща, които противоречат на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като например тази фигура на изпълнителен директор - такова нещо въобще няма в закона. Това е устав на търговско дружество, който нескопосано е приспособен за нашата цел. Да не говорим, че авторът му не е много наясно с материята, и например говори, че съдията по вписванията щял да ни откаже регистрация (съдията по вписванията се занимава с вписванията относно недвижими имоти). Не исках да се заяждам, но ми е любопитно този човек (airgun) дали има юридическо образование, и от кой университет?
Братушка, на теб неговият устав ти изглежда добре, защото е използвана сламка (образец), но тази сламка не е подходяща за нашия случай.
Уставът на шутър съм го прегледал и коригирал, той съдържа необходимите реквизити, изискуеми от закона, и се ангажирам, че няма да ни откажат регистрация поради текста на устава. Казвам го като юрист, който е завършил най-престижния юридически факултет - този на Софийския университет, и то с много добър успех.
 

братушка

Редовен Потребител
Re: ПРОЕКТ ЗА УСТАВ

OK. Приемам мнението ти. И без това в Узана аз се подписах именно под устава на shooter :)
 

poacher

Потребител
Re: ПРОЕКТ ЗА УСТАВ

Какво стана с "премахването" на думата "оръжие"?
Името също трябва да се актуализира. Съгласен съм с Милен, че след пускането на този форум и уебсайта дискусията за име приключва ;)
Българска Асоцияция по Фийлд Таргет
Bulgarian Field Target Association

Остава да се измисли лого.
Относно регистрацията - колкото по-скоро, толкова по-добре!
Ако преди пролетната Национална Среща асоциацията вече е озаконена и ако имате желание,
ще направя всичко по силите ми да осигуря малко медийно отразяване (ако е в Русе) ;)
 

shooter

Потребител
Re: ПРОЕКТ ЗА УСТАВ

Работя по промените
и ще ги постна в най скоро време

пуснах текста тук за да правите забележки и допълнения
трябва добре да се обмисли преди да влезе в съда
името е ясно и ще го коригирам
 

DANNY

Редовен Потребител
Re: ПРОЕКТ ЗА УСТАВ

Да пускам ли тук, снимките на идеите ми за ЛОГО на Асоциацията?

-тези с лъвовете,скалата и чашката.

Аз мога да дам това което аз съм правил до момента, въпреки, че доста хора не го харесаха.
 
A

Anonymous

Гост
Re: ПРОЕКТ ЗА УСТАВ

По-добре пусни отделна тема, струва ми се, че ще има доста спорове, нека да не се комбинира с темата за устава.
 

братушка

Редовен Потребител
Днес говорех с човек, който е наясно с "Личните данни". Не трябва да събираме на членовете си данни, които представляват "лични данни" (ЕГН-та, дати за раждане, трите имена, постоянни адреси...) иначе ще трябва да се регистрираме като "оператори на лични данни" по "Закона за Защита на Лични Данни" и ще стане мътна и кървава.
Ще трябва да се ограничим с 2 имена, година на раждане, някакъв адрес за контакти (при декларирано съгласие на човека), телефин и е-мейл (пак по желание). Иначе могат да сметнат, че картотекираме хората и опираме до ЗЗЛД.

Горното не се отнася до назначени длъжности (Председател и др.).

И още, може би трябва да преразгледаме квотите на делегиране за Общо Събрание. Конкретен пример: варналии и русенлии ще изпратят по 2 човека делегати, представляващи порядка 50-60 човека, аз и bor1968 ще представляваме общо 3 човека :) Има и други много малки "регионални клубове" от по 2-3 човека: Казанлък, Шумен...

Или трябва да сложим квота за минимален брой членове в регионален клуб и да ги формираме по цели региони или да отменим квотите за Общо Събрание и в него да участват всички членове на асоциацията.
Аз съм склонен за второто: в цяла северо-западна България сме само 3 души и дали ще съберем квота за клуб е голям въпрос.
В крайна сметка не сме чак толкова много да не можем да се съберем всички на едно Общо Събрание.
 
A

Anonymous

Гост
Според мен също е най-добре общото събрание да се състои от всички членове на асоциацията, като се предвидят механизми, които да позволяват провеждането му при липса на кворум. Освен това винаги може да се използват пълномощни за тези, които не могат да присъстват.
 
A

Anonymous

Гост
Съответната тема в другия форум липсва. Не е особено изненадващо/
Но там имаше полезни идеи.
Бяха дадени за пример имената на някои чужди подобни асоциации.
Спомням си едно съвпадение в инициалите с британската асоциация, но не си спомням точно как се наричаше тя. Това съвпадение взето ли е в предвид при избиране на име за нашата асоциация?
 

cdman

Администратор
Съвпадение реално няма - Българска Асоциация по Фийлд Таргет или БАФТ - на английски Bulgarien Field Target Association или BGFTA , както е регистриран и домейна - това за което говориш е тук: British Field Target Association http://bfta.net/ , те обаче милите не са успели да си вземат и другите 2 домейна а именно bfta.com и bfta.org

с две думи не мисля че припокриваме на никой нищо.
 
A

Anonymous

Гост
Тогава още едно уточнение - на английски съкращението как ще бъде: BGFTA или BgFTA?
 
A

Anonymous

Гост
Разглеждайки дискусията, за събрание, устав и т.н. не може ли да се съберем и гласуваме виртуално - хем е по-лесно, хем повече членове ще има. Предимства много. Как мислите, в САЩ например и за президент се гласува онлайн. ???
 

shooter

Потребител
Промени ще има
както беше последния разговор
ще отпаднат регионалните групи
и ще го направя по кратичък по модела на този който Аиргън постна в другия форум

другият въпрос, с който трябва да се справим е учредителния протокол
той трябва да е подписан от всички изявили желание

ако гласуванията можем да проведем виртуално / в този форум например /
то подписите трябва да са реални и мисля, че начина е да го изпратя до първия колега
той на следващия и т.н. докато се върне отново при мен

забавих се
не защото съм загубил интерес
а защото имахме здравословни проблеми във фамилията и тичах по болници
но нещата вече са по спокойни и ще съм готов до края на седмицата
 
A

Anonymous

Гост
Няма за къде да бързаме. Предлагам на пролетната национална среща да подпишем протокола за учредяване и устава. Ако тръгнем да си го препращаме, има голям риск да се загубят документите някъде по трасето. Да не забравяме, че трябва да определим състава на управителните органи, а това най-добре ще стане, ако всички присъстваме.
 
Нагоре